Hemsidor för företag

I dagens samhälle blir det allt vik­ti­gare att ha en fräsch hem­sida då allt fler söker efter lokala före­tag på nätet.

Behö­ver ditt före­tag en lite större hem­sida som ni ska kunna upp­da­tera själva enkelt?

Jag erbju­der hem­si­dor i Word­press som är en enkel CMS (Con­tent Mana­ger System) där man inte behö­ver kunna något om pro­gram­me­ring för att kunna skapa och fylla sidorna med text och bil­der.  Det påmin­ner lite om att jobba i Word/OpenOffice. En annan för­del med Word­press är att ni sen om ett par år om ni skulle känna att det är dags att byta design så går det att bara byta utse­ende utan att behöva lägga ner tid på att lägga upp all text igen.

Upp­da­te­rar ni säl­lan och vill ha ett lite lägre pris?

En “van­lig” sida gjord i XHTML kan vara ett bättre alter­na­tiv då den går snab­bare att ta fram men krä­ver då att ni har kun­skap i HTML om man vill upp­da­tera själv. Om ni sak­nar kun­ska­per i webb­pro­gram­me­ring kan ni annars betala lite varje gång ni ska göra en upp­da­te­ring till mig så skö­ter jag det.

Ibland kan det räcka med bara en enkel ensi­dig hemsida

En ensi­dig hem­sida består enbart av en första sida där nam­net på före­ta­get, en liten beskriv­ning och kon­takt­upp­gif­ter är allt som finns.  Detta är det bil­li­gaste och enk­laste alter­na­ti­vet om man vill ha en egen sida. Detta är per­fekt för en liten restau­rang, piz­ze­ria eller fri­sör m.m. T.ex. om någon sit­ter hemma och vill beställa en  pizza, han söker på inter­net och hit­tar 2 st på gula sidorna var av den ena har en hem­sida med meny, pri­ser och tele­fon­num­mer mm, vil­ken kom­mer han tro­li­gast att välja?

En pri­vat hem­sida eller blogg

Var­för inte skaffa en egen hem­sida där du kan berätta för värl­den vad som hänt i vec­kan och ladda upp bil­der från senaste kräft­ski­van. Lägg upp ditt CV och refe­rera till hem­si­dan när du söker jobb. Eller om du har något annat du vill dela med dig av.

Ha koll på dina besökare

Jag erbju­der er hjälp med att komma igång med Google ana­ly­tics som är ett verk­tyg för att ha koll på era besö­kare, hur många besö­kare ni får, var dom kom­mer ifrån, hur dom hit­tade er sida och myc­ket mer. Det är väl­digt enkelt och med många funk­tio­ner så du får reda på det mesta om dina besö­kare. Jag hjäl­per er att instal­lera koden på er hem­sida och allt för att ni ska komma igång på egenhand.